Telefoonnummer: +31 (0)76 522 1160

Disclaimer

Disclaimer

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Klik op de link voor meer informatie over:

↓ 01. Algemeen

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • a. Gebruik(en) :alle denkbare handelingen. Zoals onder meer inladen, inloggen opvragen, raadplegen, lezen , bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen , huren); 
  • b. U :de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • c. Content :alle in de website aanwezige inhoud; 
  • d. Schade :directe of indirecte schade van welke aard dan ook, ondermeer verlorendata en zaken, gederfde omzet, winst of ander (economisch) nadeel.
↓ 02. Acceptatie van disclaimer en voorwaarden

Door de toegang tot of het gebruik van deze website aanvaardt u expliciet deze disclaimer en alle
voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen of eventuele aanvullende
voorwaarden uiteengezet op deze website. Als u NIET akkoord gaat met deze disclaimer en
voorwaarden, dient u deze website NIET te bezoeken of te gebruiken.

↓ 03. Wijziging van disclaimer en voorwaarden

Deze disclaimer en voorwaarden kunnen te allen tijde door Artilan BV worden gewijzigd. De
gewijzigde disclaimer en voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van plaatsing daarvan.
Door de website na plaatsing van gewijzigde disclaimer en voorwaarden te blijven bezoeken of
gebruiken, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. Het wordt u aangeraden om
regelmatig de toepasselijke disclaimer en voorwaarden te bekijken.
Artilan BV behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te
stoppen met de website of wijzigingen en updates met betrekking tot de website of de inhoud van
de website te maken. Artilan BV behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en om
welke reden dan ook, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een
persoon, u, tot de website en/of enig deel daarvan te beperken, te weigeren of te beëindigen. In
aansluiting daarop kan Artilan BV de toegang tot de website monitoren.

↓ 04. Inhoud c.q. informatie

De informatie op deze website is te goeder trouw opgenomen, doch dient slechts te worden
gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden
ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen
verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Artilan BV
verschaft de inhoud (= alle informatie inclusief,maar niet beperkt tot, tekst, beelden, afbeeldingen,
links en andere materialen) van deze website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder
garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of
anderszins.
Artilan BV, noch gelieerde bedrijven, noch haar functionarissen, werknemers, haar
vertegenwoordigers, licentiegevers of leveranciers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten
in welke vorm dan ook, die voortvloeien uit het bezoeken of gebruiken van deze website of andere
aan de website gekoppelde sites.

↓ 05. Aan de website gekoppelde sites

Op verschillende plaatsen op de gehele website kunnen automatische koppelingen (links) worden
aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van de
website. Dit betekent niet dat Artilan BV of gelieerde bedrijven verbonden zijn aan deze andere
sites of de eigenaren ervan.
Hoewel Artilan BV ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, zijn Artilan BV,
noch gelieerde bedrijven, noch haar functionarissen, werknemers, of haar vertegenwoordigers op
enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen
informatie, die niet wordt gecontroleerd of onderschreven door Artilan BV of de met haar
verbonden bedrijven.
Als u op enig moment merkt dat u toegang tot een andere site hebt gekregen, kunt u naar deze
website terugkeren door op de “backwards”-pijl te klikken.

↓ 06. Website en downloaden

Artilan BV, gelieerde bedrijven, partners, haar vertegenwoordigers, licentiegevers en leveranciers,
zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of het wegvallen van het internet, netwerk of “hosting
services”, en garanderen niet dat de website of de diensten die deze website beschikbaar stellen of
elektronische communicatie verzonden door Artilan BV vrij zijn van virussen of andere schadelijke
elementen.Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door het gebruik van deze website gebeurt
op uw eigen discretie en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw
computersysteem of verlies van gegevens, die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke
materialen.

↓ 07. Copyright (auteursrecht) Artilan BV

Alle auteursrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten op alle teksten, afbeeldingen,
software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Artilan BV en de met haar
verbonden gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
Op de website kunnen ook geregistreerde (handels)merken vermeld staan. Deze (handels)merken
zijn eigendom van Artilan BV of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
Het is u toegestaan deze website door te bladeren en fragmenten ervan te reproduceren door deze
te printen, te downloaden naar een harde schijf, alsmede door verspreiding onder derden, doch in
alle gevallen alleen indien het gaat om NIET-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden
en op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding in al deze reproducties voorkomt.
Geen enkele reproductie of deel van de website mag verkocht of verspreid worden voor
commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere
publicaties of site, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van
het versturen ervan naar andere sites.
Toestemming tot het gebruik van getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke
plaatsen dient u voorafgaand schriftelijke toestemming, welke is ondertekend door een bevoegde
persoon van Artilan BV, te hebben gekregen.

↓ 08. Merken

Alle op deze website afgebeelde (handels)merken, merknamen zijn eigendom van of worden onder
licentie gebruikt door Artilan BV. Ongeautoriseerd gebruik van enig merk op deze website is strikt
verboden.

↓ 09. Verkrijgbaarheid van producten en diensten

Verwijzingen op de website naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of
levering van dat product of die dienst. Een dergelijke verwijzing impliceert geen garantie dat
dergelijke producten of diensten op elk moment beschikbaar zijn. Vóór de aankoop van een
bepaald product of een bepaalde dienst dient gedetailleerd advies betreffende de verkrijgbaarheid
en geschiktheid ervan te worden ingewonnen. Neem contact op met Artilan BV voor verdere
informatie.

Vermelde verkoopprijzen op de website zijn onder voorbehoud en EXCLUSIEF BTW en verzend- c.q. afleveringskosten.

↓ 10.Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

De enige informatie die wij tijdens het bezoeken van de website verzamelen en opslaan, is het adres van de computer van waaruit de pagina bekeken wordt, de gebruikte browser (type) en versie, de pagina’s die bezocht zijn en de datum en tijdstip van het bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te monitoren en de verdere ontwikkeling van de website te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen.Wanneer u contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, emailadres, type verzoek en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal gebruikt worden om uw verzoek te kunnen beantwoorden.

↓ 11.Elektronische (e-mail) communicatie

Ieder door Artilan BV verzonden e-mail alsmede de meegezonden bestanden zijn vertrouwelijk en
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Publiceren, vermenigvuldigen en/of verstrekking
aan derden is niet toegestaan. Bij onjuiste adressering, het e-mailbericht is niet voor u bestemd,
wordt u verzocht de afzender direct daarvan op de hoogte te stellen en het e-mailbericht samen
met de bijgevoegde bestanden te vernietigen.
Artilan BV vertrouwt erop dat u het e-mailbericht in goede orde ontvangt. Desalniettemin kan
Artilan BV de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mail communicatie niet garanderen en
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail. Artilan BV
wijst de ontvanger erop dat het e-mailbericht en de meegestuurde bestanden gecontroleerd
moeten worden op de aanwezigheid van virussen. Artilan BV is niet aansprakelijk voor eventuele
schade als gevolg van aanwezigheid van virussen.

↓ 12.Stilleggen van de website

We hebben het alleenrecht om te besluiten tot het stilleggen van de website of enig deel daarvan,
om welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming. Wij
aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het niet opslaan of
verwijderen van inhoud op de website.

↓ 13.Ongevraagd ingestuurde ideeën

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot,
teksten, beelden, geluiden, software of informatie (“de materialen”) op deze website plaatst of
deze toestuurt aan Artilan BV via e-mail of anderszins, zal Artilan BV gerechtigd zijn deze
materialen te gebruiken, te kopiëren, en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste
zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Artilan BV zal niet gehouden zijn de
betreffende Materialen geheim te houden. U vrijwaart hierbij Artilan BV ter zake van alle schade en
kosten die Artilan BV lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of
exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of
anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

↓ 14.Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Artilan BV

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn
toepasselijk de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Artilan BV, gedeponeerd ter
Kamer van Koophandel te Breda en ter Griffie van de rechtbank van Breda, zoals deze luiden
volgens de laatste aldaar neergelegde tekst.

↓ 15.Scheidbaarheid bepalingen

Indien enige bepaling van deze disclaimer niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende
bepaling geacht uit deze disclaimer verwijderd zijn, doch blijven alle overige bepalingen volledig
geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn,
vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de
bepaling weergeeft, voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.

↓ 16.Geen afstand van recht

Indien Artilan BV nalaat om gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van deze
disclaimer mag dit niet uitgelegd worden als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel, of het nu
gaat om huidige of toekomstige acties van enige persoon. Noch de ontvangst van gelden door
Artilan BV, noch het vertrouwen van een persoon op de handelingen van Artilan BV zal worden
beschouwd als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel. Slechts een specifieke, schriftelijke
ontheffing ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van Artilan BV heeft juridisch gevolg.

↓ 17.Kopteksten

De kopteksten boven de afdelingen van deze disclaimer zijn uitsluitend bedoeld ter verduidelijking
en dienen niet als een deel daarvan noch zullen zij op enigerlei wijze invloed hebben op de
betekenis of interpretatie van de disclaimer.