Privacyverklaring

Privacy

Dit is de Privacyverklaring van Artilan BV (hierna te noemen ‘Artilan’/‘wij’/‘we’), gevestigd te Tilburg aan De Kroonstraat 40, 5048 AP en beschrijft hoe Artilan met jouw persoonsgegevens omgaat.

Artilan hecht veel waarde aan jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken (AVG).

In deze privacyverklaring beschrijven we hoe en voor welke doeleinden we je persoonsgegevens verwerken. Hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en alle overige informatie die mogelijk relevant voor je is.

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Artilan verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, door het bezoeken van onze website, en/of door de producten die je afneemt, en/of omdat je zelf gegevens aan ons verstrekt .

Artilan zou de volgende persoonsgegevens kunnen verzamelen:

 • Persoonlijke informatie en contactinformatie (bijvoorbeeld je (bedrijfs)naam, bezorg/aflever- en factureringsadres, e-mailadres, telefoonnummer).
 • Bedrijfsgegevens (bijvoorbeeld, postadres, btw-nummer, KvK-nummer).
 • Interactiegegevens, inclusief afbeeldingen (bijvoorbeeld een contactformulier dat je invult om in contact met ons te komen, digitale en/of telefonische en/of schriftelijke correspondentie en/of door jou geüploade afbeeldingen ter ondersteuning van je aanvragen).
 • Voorkeuren met betrekking tot marketing en marktonderzoek (bijvoorbeeld of je je hebt ingeschreven en/of afgemeld voor de nieuwsbrief/e-mailaanbiedingen en/of onze enquête).

De hierboven beschreven categorieën persoonsgegevens zouden wij rechtstreeks kunnen ontvangen van jou.

 

 

Persoonsgegevens over anderen die rechtstreeks door jou worden verstrekt

 

Het kan zijn dat je persoonsgegevens van anderen met ons deelt. Bijvoorbeeld het adres of de contactgegevens van iemand anders als je een alternatief leveraders opgeeft. We wijzen je erop dat het jouw verantwoordelijkheid is te controleren of de betreffende personen/bedrijf instem(t)(men) met het openbaar maken van hun persoonsgegevens aan Artilan.

 

 

Persoonsgegevens die we van derden ontvangen

 

We kunnen (onder meer) aanvullende persoonsgegevens ontvangen, bijvoorbeeld via social-media- platformen of -services van derden, voor zover de wet het toelaat. De door de wet gestelde beperkingen kunnen bijvoorbeeld vereisen dat je daar vooraf toestemming voor geeft.

Als via social media met of over ons communiceert (bijvoorbeeld als je media uploadt, ene bericht post of op ‘like’ klikt) kunnen we (of kunnen derden namens ons) persoonsgegevens over jou verzamelen (informatie die in je openbare profiel is opgeslagen, zoals je naam, profielfoto, ed).

Wij slaan deze informatie niet op. Wij gebruiken deze informatie alleen om onze aanwezigheid op deze platformen te verbeteren.

 

 

Voor welk doel verwerken wij persoonsgegevens

 

Artilan verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens voor het uitvoeren van offertes, orders, koopovereenkomst(en), die jij met Artilan aangaat, voor de administratie, voor het leveren van de producten/diensten, communicatie en (al dan niet gepersonaliseerde) marketing, en om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.

We geven hier een meer gedetailleerde informatie over de verschillende doeleinden die hierboven zijn genoemd.

 • Uitvoeren van een overeenkomst. Het opstellen, aangaan, uitvoeren en (mogelijk) beëindigen van een (koop)overeenkomst(en) zoals door jou en Artilan overeengekomen.
 • Administratie. Het uitvoeren en monitoren van de administratie van Artilan in een ruime betekenis van het woord.
 • Dienstverlening, communicatie, marketing en gepersonaliseerde doeleinden. Het uitvoeren van klantenservice, het doen van (mogelijk gepersonaliseerde) aanbiedingen en/of het verstrekken en delen van informatie over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Wet- en regelgeving. Artilan verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Op basis van welke grondslag baseren wij de verwerking van je persoonsgegevens. Artilan verzamelt en gebruikt je persoonsgegevens voor doeleinden die hierboven uiteen zijn gezet, gebaseerd op wettelijke grondslagen. Voor zover wij reeds persoonsgegevens van jou in ons bezit zijn, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.
 • Op basis van toestemming. Voor zover nodig, zullen wij jou om toestemming vragen om je op de hoogte te kunnen houden van nieuws en/of acties met betrekking tot onze producten en diensten. Je kan je toestemming op ieder moment intrekken. Hoe je dit kunt doen, staat hieronder vermeld.
 • Op basis van een overeenkomst. Je persoonsgegevens kunnen ook door Artilan verwerkt worden omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die je met Artilan hebt of aangaat, of om maatregelen te treffen vanwege je verzoek voor het (eventueel) sluiten van een overeenkomst.
 • Op basis van een wettelijke verplichting. In sommige gevallen moet Artilan je persoonsgegevens verwerken om aan een wettelijke verplichting die op Artilan rust te voldoen. Bijvoorbeeld het bewaren van gegevens op grond van fiscale wetgeving.
 • Op basis van een gerechtvaardigd belang. Artilan kan je gegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van haar gerechtvaardigde (bedrijfs-) belangen of die van een derde, tenzij je belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder dienen te wegen. Om vast te stellen of verwerking plaats kan vinden op deze rechtsgrond zal dus vooraf een belangenafweging gemaakt worden tussen de belangen van Artilan en de belangen van betrokkenen. Bijvoorbeeld uit commercieel belang om je meer gerichte marketingaanbiedingen te kunnen doen. Om je te informeren over nieuwe producten, services, aanbiedingen en/of je te vragen ons feedback te geven over onze producten en diensten.

Als je geen communicatie van Artilan wilt ontvangen kun je uiteraard altijd contact met ons opnemen via www.artilan.nl/contact/ .

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Artilan bewaart je persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: (i) de periode gedurende welke we een lopende relatie met je hebben; (ii) of sprake is van een wettelijke plicht waaraan wij onderworpen zijn; en (iii) of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Artilan verstrekt noch verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Artilan neemt gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van je persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@artilan.nl

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Onze website en applicaties maken gebruik van cookies ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid, als ook voor marketingdoeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden op je computer, tablet en/of smartphone die door jouw browser bewaard worden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door Artilan verwijzen wij je naar de cookieverklaring .

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account/computer, tablet of smartphone.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@artilan.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Artilan zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

 

Contact

 

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken of als je je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Artilan via de onderstaande contactgegevens:

 

Per post

Artilan BV

De Kroonstraat 40

5048 AP Tilburg

T.a.v.: Klantenservice Privacy

 

Per mail

info@artilan.nl

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.

Op 2 juni 2023 adresgegevens aangepast i.v.m. verhuizing.

 

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 31 januari 2022.